Garantievoorwaarden.

1. Ontvangstbewijs (certificaat)

Met het ondertekenen van het certificaat gaat u akkoord met de staat waarin de motorfiets verkeert en verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze garantievoorwaarden. Daarnaast bevestigt u dat alle bijbehorende documentatie en alle vereiste toebehoren zijn meegeleverd bij de automobiel (daaronder maar niet beperkt tot het juiste aantal sleutels en indien van toepassing, een geldig alarm- certificaat). Tevens verklaart u de instructies voor het gebruik van de automobiel te raadplegen. Uw BMW dealer is u hierbij graag van dienst.

2. Algemeen

De kwaliteit van de in het BMW Motorrad Premium Selection certificaat (‘BMPS Certificaat’) genoemde motorfiets is door de BMW dealer nauwkeurig gecontroleerd op basis van de BMPS eisen zoals opgenomen in de 360 graden check. Daarmee bevestigt de BMW dealer de staat van de motorfiets, de vermelde leeftijd en de kilometrage. Ook de koper heeft de kwaliteit van de in het certificaat genoemde BMW motorfiets nauwkeurig gecontroleerd, dan wel de gelegenheid gehad dit te doen, en heeft zich overtuigd van zijn staat en van de aanwezigheid van alle vereiste toebehoren (daaronder het juiste aantal sleutels en, indien van toepassing, het voor de verzekering vereiste afgestempelde alarmcertificaat). Deze garantie (hierna BMPS Garantie) wordt verleend voor een periode van 24 maanden na afleverdatum zoals is vermeld op het garantiecertificaat. De BMPS Garantie biedt niet meer dan waar de Nederlandse wet ook in voorziet. Echter, de houder van het BMPS Certificaat hoeft enkel het BMPS Certificaat te tonen waardoor aanspraak bestaat op hetgeen valt onder de BMPS Garantie. In zoverre kan de BMPS Garantie worden beschouwd als ‘hassle free’.

3. Inhoud van de garantie

De BMPS Garantie ziet op de bestaande eigenschappen (en onverhoopte tekortkomingen) van deze motorfiets en in het algemeen op de kwaliteit die van de motorfiets mag worden verwacht. De BMPS Garantie waarop ook buiten Nederland een beroep gedaan kan worden in de in artikel 7 genoemde landen, biedt recht op herstel van defecten. De dealer heeft de keuze onderdelen te herstellen of te vervangen, hetgeen ook geldt voor onderdelen die als gevolg van het defect rechtstreeks zijn beschadigd. Indien een onder de BMPS Garantie vallend defect een defect veroorzaakt aan een niet onder de BMPS Garantie vallend onderdeel, dan vallen beide onderdelen onder de BMPS Garantie. Indien een wel onder de BMPS Garantie vallend onderdeel een defect heeft welke is veroorzaakt door een onderdeel welke niet valt onder de BMPS Garantie, dan worden beide niet vergoed. Kosten van demontage en onderzoek worden slechts vergoed (overeenkomstig de geldende standaardtijden zoals vastgesteld door BMW Group Nederland) wanneer deze verband houden met een defect dat valt onder de BMPS Garantie Vervangen onderdelen worden eigendom van de dealer. Vergoeding van enigerlei schade aan zaken, personen of anderszins veroorzaakt door een onder de BMPS Garantie vallend defect, is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Verplichtingen koper

Om een beroep op deze BMPS Garantie te kunnen doen dient de houder van het BMPS Certificaat de motorfiets tijdens de duur van de garantie te laten onderhouden overeenkomstig de fabrieksrichtlijnen. Indien reparatie bij een niet erkend BMW dealer of Service Partner is uitgevoerd, dan dient de klant aan te tonen middels bewijsstukken dat deze reparatie conform fabrieksrichtlijnen en met originele BMW onderdelen of onderdelen van ten minste dezelfde kwaliteit als originele BMW onderdelen is verricht. Een en ander met dien verstande dat het op generlei wijze de eigenschappen van de automobiel direct of indirect wijzigt of kan wijzigen. Indien zich een defect manifesteert, dient de koper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie werkdagen nadat het defect zich heeft gemanifesteerd, zich te melden bij 2 de BMW dealer die ingevolge het onder 6 dan wel 7 bepaalde de reparatie dient uit te voeren. De houder van het BMPS Certificaat dient de aanwijzingen van deze dealer terzake onderzoek en/of herstel op te volgen. 

5. Overgang van eigendom

Bij overgang van eigendom van de motorfiets, blijven de garantieverplichtingen onverminderd van kracht. Voor de juiste verwerking van de overdracht kan de nieuwe eigenaar zich melden bij de BMW Klantenservice via 0800 – 0992234 of bmwklantenservice@bmw.nl.

6. Uitoefening garantieaanspraak

Indien zich tijdens de eerste maand van deze garantie een onder deze garantie vallend defect manifesteert binnen Nederland, geschiedt herstel van het gebrek of vervanging van het onderdeel altijd door of in overleg met de BMW dealer die het BMPS Certificaat heeft afgegeven. Na afloop van de eerste maand kan bedoeld herstel of vervanging, onder overlegging van het BMPS Certificaat, opgedragen worden aan iedere BMW dealer in Nederland. Bij pech onderweg kan voor assistentie 24 uur per dag gebruik worden gemaakt van de BMW Group Service Centrale (telefoon 0800-0357, vanuit het buitenland: 0031 - 880 357 357).

7. Uitoefening garantieaanspraak buiten Nederland

Indien zich een onder deze BMPS Garantie vallend defect manifesteert in één van de onderstaande landen en herstel ter plaatse noodzakelijk blijkt, geeft deze BMPS Garantie recht op terugbetaling van de bedragen die zijn voldaan aan de BMW dealer in één van de volgende landen buiten Nederland: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, Monaco, Andorra, San Marino. Voorwaarde voor bovenstaande is dat het volgende proces correct door de houder van het BMPS Certificaat is doorlopen:

1. De houder van het BMPS Certificaat neemt contact op met de BMW dealer die het BMPS Certificaat heeft afgegeven en maakt het defect kenbaar.

2. De houder van het BMPS Certificaat meldt zich bij een BMW dealer in het desbetreffende land en laat een offerte opstellen voor het verhelpen van het defect.

3. De offerte wordt ter goedkeuring overlegd aan de hiervoor in artikel 7 onder 1 bedoelde BMW dealer. Na goedkeuring van deze BMW dealer mag het defect worden verholpen.

4. De kosten die hiermee verband houden dienen aan de buitenlandse BMW dealer voldaan te worden door de houder van het BMPS Certificaat.

5. De houder van het BMPS Certificaat verstuurt de van de buitenlandse BMW dealer ontvangen factuur naar de onder artikel 7 onder 1 bedoelde Nederlandse BMW dealer, waarna de Nederlandse BMW dealer de onder deze BMPS garantie vallende kosten zal vergoeden.

8. Vergoeding

De maximale vergoeding die betaald kan worden onder in het kader van de BMPS Garantie zal nimmer meer bedragen dan de aanschafwaarde van de desbetreffende motorfiets exclusief btw. Voor de vaststelling of dit maximum is bereikt, is het uit de administratie van de leverende BMW dealer blijkende bedrag bepalend, behoudens door de koper te leveren tegenbewijs.

9. Uitsluiting

Er bestaat geen recht op vergoeding in de volgende gevallen:

• Het defect niet onverwijld na eerste manifestatie bij een BMW dealer is gemeld, of aan hem ter vaststelling is getoond, en de BMW dealer hierna niet onverwijld gelegenheid heeft gekregen het defect te verhelpen. 3 4

• De voorschriften omtrent behandeling en onderhoud van de motorfiets voor en tijdens de BMPS garantieperiode niet in acht zijn genomen.

• De motorfiets voorafgaand aan het zich manifesteren van het verondersteld defect niet is gerepareerd volgens de fabrieksrichtlijnen met originele BMW onderdelen of onderdelen van tenminste dezelfde kwaliteit als originele BMW onderdelen met dien verstande dat het op generlei wijze de eigenschappen van de motorfiets direct of indirect wijzigt of kan wijzigen of heeft gewijzigd.

• Het veronderstelde defect voortvloeit uit de omstandigheid dat in de motorfiets onderdelen zijn gemonteerd waarvan BMW Group Nederland het gebruik niet heeft goedgekeurd of de motorfiets of onderdelen daarvan op een door BMW Group Nederland niet goedgekeurde wijze zijn veranderd (waaronder maar niet beperkt tot motortuning).

• Gebreken veroorzaakt tijdens deelname aan motorsportevenementen met een wedstrijdkarakter en/of gebruik op een circuit en/of tijdens testrondes al dan niet op een circuit, ongeacht de bereikte snelheid.

• De motorfiets of onderdelen daarvan overbelast zijn, bijvoorbeeld in het kader van gebruik tijdens motorsportevenementen, dan wel anderszins onzorgvuldig behandeld zijn.

• De motorfiets voor bedrijfsmatige verhuur en/of bedrijfsmatig personenvervoer is of wordt gebruikt.

• De motorfiets voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, bijvoorbeeld rijschool.

• De BMPS Garantie ziet op de bestaande eigenschappen (en onverhoopte tekortkomingen) van deze motorfiets en in het algemeen op de kwaliteit die van de motorfiets mag worden verwacht en ziet dus in ieder geval niet op: gebreken en/of defecten door binnendringende vloeistoffen.

• Gevolgschade: kosten voor testen, meten en afstellen, voor zover dit niet voortvloeit uit vorderingen die binnen de BMPS Garantie vallen.

• Gebreken en/of defecten die door verzekering is gedekt.

• Gebreken en/of defecten die ontstaan zijn door invloeden van buitenaf, waaronder wordt verstaan klimatologische, chemische, thermische, mechanische of andere inwerkingen, zoals zand, pekel, storm, boomhars, bovenleiding, steenslag, industrievervuiling, vogelfecaliën, botsingen, vandalisme, aan- of overrijdingen, slippen, omslaan, te water raken of enig ander van buiten komend onheil.

• Gebreken en/of defecten direct ten gevolge van storm, hagel, bliksem, aardbeving of overstroming evenals brand, verkoling of explosie.

• Gebreken en/of defecten veroorzaakt door op oorlog gelijkende gebeurtenissen waaronder maar niet beperkt tot terrorisme, burgeroorlog, binnenlandse ongeregeldheden, stakingen, lockouts, confiscatie en andere interventie van hogerhand, of door kernenergie.

• Extern toegebrachte schade, waaronder schade veroorzaakt door dieren (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot marters).

• Gebreken en/of defecten als gevolg van een ongeval, d.w.z. een externe gebeurtenis die plotseling en rechtstreeks mechanische kracht uitoefent op de motorfiets. 5

• Gebreken en/of defecten veroorzaakt door opzet of grove schuld, kwaadwillige handelingen, verduistering, onbevoegd gebruik, diefstal, fraude of andere strafrechtelijk verwijtbare handelingen.

• Gebreken en/of defecten veroorzaakt aan de motorfiets doordat deze is blootgesteld aan aslasten waarmee de toegelaten maximale belasting zoals bepaald door de fabrikant wordt overschreden.

• Gebreken en/of defecten veroorzaakt door het gebruik van ongeschikte smeermiddelen en overige bedrijfsstoffen.

• Gebreken en/of defecten veroorzaakt door het gebruik van een onderdeel dat duidelijk reparatie vereist, tenzij kan worden aangetoond dat de gebreken en/of defecten geen verband houdt of houden met deze noodzaak tot reparatie, of dat het onderdeel ten minste provisorisch gerepareerd was door een professional met de juiste kwalificaties op het moment dat de gebreken en/of defecten werd veroorzaakt, dan wel door achterstallig onderhoud.

• Schade veroorzaakt door technische wijzigingen aan de motorfiets (waaronder maar niet beperkt tot: tuning, frameconversie, lpg-/ gasinstallatie), wijzigingen aan de motorfiets om te voldoen aan de Europese type-goedkeuring voor voertuigen afkomstig van buiten de EER incl. Zwitserland, Monaco, Andorra, San Marino).

• Gebreken en/of defecten aan onderdelen die op onprofessionele of ongeschikte wijze zijn gemonteerd.

• Gebreken en/of defecten veroorzaakt door onnauwkeurig uitgevoerde inspecties, onderhoudsbeurten of andere reparaties.

• Gebreken en/of defecten veroorzaakt door niet naleving van gespecificeerde inspectie- en onderhoudsintervallen. De houder van het BMPS Certificaat moet bewijzen dat niet uitgevoerd onderhoud niet de oorzaak is van de gebreken en/of defecten.

• Gebreken en/of defecten die het gevolg zijn van normale slijtage en geleidelijke achteruitgang (zoals bekleding en schokbrekers).

• Vernieuwing of reparatie van onderdelen die normaal als slijtagedelen beschouwd worden en welke van tijd tot tijd bij elke motorfiets vervangen moeten worden, zoals banden, lampjes, remblokken, zekeringen e.d..

• Het door BMW Group Nederland of de fabriek voorgeschreven onderhoud en de daarbij gebruikte en/of vervangen onderdelen en vloeistoffen.

• Vernieuwing of reparatie van onderdelen die niet door BMW Group Nederland geleverd zijn, noch door BMW Group Nederland uitdrukkelijk voor gebruik goedgekeurd.

• Beglazing: spiegelglas, windscherm.

• Koplampen: Glas, behuizing koplamp, lampen, zekeringen.

• Rubberen onderdelen: bijv. bagagecompartiment, rubberen bevestigingen/doorvoeren.

• Standaardaccessoires: bijvoorbeeld verbanddoos, gereedschapskist.

• Accu’s: Accu motorfiets.

• Mobiele componenten van handsfree- en telefoonsystemen. 6

• Standaard toebehoren: bijv. brandblusser, gevarendriehoek en EHBO-set.

• Het vervangen van vloeistoffen zoals olie en/of koudemiddelen ten gevolge van gebreken en/of defecten.

• Het reinigen/vervangen van brandstofleidingen, filters, inspuitgedeelten, pompen en tanks ten gevolge van vervuilde of verkeerde brandstof.

• Remmen en koppeling: koppelingsplaten, koppelingsdrukplaten, remblokken, remschijven, remtrommels, afstelwerkzaamheden voor koppeling en remmen.

• Vernieuwing of reparatie van mobielecommunicatie-apparatuur en/of -software, indien het veronderstelde gebrek de ontvangsten/of zendkwaliteit betreft of het gevolg van het feit dat de betreffende software verouderd is of niet volledig compatibel met de overige software van de motorfiets.

• Frame: schokdempers (uitgezonderd breuk en/of totale schade aan schokdempers); uitlijning, correcties en aanpassingen van framecomponenten zoals lakschade en roest op frame.

• Afstelling van een component, zoals bijvoorbeeld banduitlijning, lampafstelling, radarafstelling.

• Onderdelen op batterijstroom: bijvoorbeeld maar niet beperkt tot afstandsbediening (handzender en sleutelbatterij(en) eenmalig vervangen).

• Het oplossen van wind-, piepende en klapperende geluiden in geval deze geluiden geen verband houden met een onder deze garantie vallende reparatie.

• Bevestigingsafdichtingen zoals pakkingen en papieren pakkingen die niet bewegen (waaronder niet begrepen bijv. lekker in technische apparatuur waar water in zit,zoals radiateur, waterslangen, cilinderkoppakkingen).

• Vernieuwing of reparatie van banden.

10. Geschillen

De houder van het BMPS Certificaat die met de BMW dealer die de BMPS Garantie heeft afgegeven, geen overeenstemming kan bereiken over een aanspraak op of de uitvoering van garantiewerkzaamheden volgens deze voorwaarden kan zich schriftelijk wenden tot BMW Group Nederland via het contactformulier dat te vinden is op bmw-motorrad.nl. BMW Group Nederland zal in de klacht bemiddelen. Indien de klacht niet minnelijk kan worden opgelost kan de koper het onafhankelijke oordeel vragen van Dekra Automotive BV (‘Dekra’). Dekra zal haar beslissing geven in de vorm van een voor beide partijen bindend advies. De kosten van dat advies worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij. De kosten van de expertise/advies zullen voor de koper nimmer een bedrag van € 250,- inclusief btw overschrijden. Indien de koper uitdrukkelijk te kennen geeft geen gebruik te willen maken van de diensten van Dekra, zullen geschillen uitsluitend door arbitrage op kosten van de in het ongelijk gestelde partij worden beslist. Tenzij partijen een beslissing door één arbiter overeenkomen, geschiedt de arbitrage door drie arbiters, waarbij ieder der partijen een arbiter benoemt en de aldus benoemde arbiters gezamenlijk een derde arbiter.

spinner